SAHM – Stadgar

Home/SAHM – Stadgar
SAHM – Stadgar 2017-03-29T20:33:06+00:00

Stadgar för SAHM

The Swedish Association of Hair and Makeup


§ 1 Förbundets firma

Förbundets firma är SAHM – The Swedish Association of Hair and Makeup

§ 2 Förbundets ändamål

Förbundet har till ändamål att:

 • Arbeta med att kvalitetssäkra utbildningar och skolor som bedriver utbildningar inom Makeup och Hårstyling.
 • Höja standarden, kvaliteten och statusen inom yrket Makeup artist och Hårstylist.
 • Verka som ett forum för yrket i sin helhet genom samarbete mellan olika organisationer, företag och yrkesutövare.

Förbundet ska uppfylla sitt ändamål genom att:

 • Skapa utbildningskriterier för skolor och lärare i samråd med erfarna utbildare och yrkesutövare.
 • Ge möjligheter till stöd, rådgivning och vidarutbildning till den som utövar yrket.
 • Skapa möjligheter för både företag och den enskilde att komma i samspråk med varandra genom förbundets verksamheter.

 § 3 Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Stockholms län

§ 4 Medlemskap

Förbundet är öppet för alla som är verksamma eller har anknytning till denna yrkesbransch, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla förbundets möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Förbundets medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur förbundet om förbundets syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot förbundets stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 § 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt 2 st. suppleanter. Styrelsen utser inom sig eventuella vice ordförande, vice sekreterare, vice kassör och de övriga ledamöter förbundet anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant eller vice i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

Verksamhetsperioden för styrelsen är: 3 år för ordförande, 2 år för kassör och sekreterare med varsin ingång/år. Övriga styrelseledamöter – 1 år.

 § 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder förbundet, bevakar deras intressen och tar hand om deras angelägenheter. Styrelsen beslutar för förbundets vägnar om inte annat föreskrivs i deras stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ta hand om förbundets ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 8 Firmatecknare

Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Firmatecknarna har befogenhet och rätt att var för sig teckna handlingar för föreningens räkning.

 § 9 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till förbundets revisorer.

§ 10 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska därefter avge sin revisionsberättelse.

§ 11 Årsmöte

Årsmöte, vilket är förbundets högsta beslutande organ, ska hållas under årets första fyra månader. Skriftlig kallelse skall delges förbundets medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska ske senast 10 dagar innan mötets genomförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av arvoden
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för kommande räkenskapsår
 12. Val av ordförande
 13. Val av kassör
 14. Val av övriga ledamöter
 15. Val av suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning
 18. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 19. Övriga frågor

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

 § 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av förbundets medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop, ja eller nej, eller om så begärs omröstning med handuppräckning.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 16 Utträde

Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet.

§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat förbundets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 18 Upplösning av föreningen

Upplösning av förbundet kräver beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Förbundets kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om förbundets upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av förbundet.